Silpo Food LLC: TM "LHT". Dmytro Borysov’s family of restaurants TM “Biliy Nalyv”, EMOTION HOLDING "!FEST", TM “Piana Vyshnya”.