Free delivery for orders from 5000 UAH.

Silpo Food LLC: TM "LHT". Dmytro Borysov’s family of restaurants TM “Biliy Nalyv”, EMOTION HOLDING "!FEST", TM “Piana Vyshnya”, TOV "Vitis Hrup": TM "Vidʹmatsʹka voda", TM "Fayne brendi"